Vzor prevádzkového poriadku

admin

22 októbra 2017

Jeden komentár

Home Otvárame masážny salón

VZOR prevádzkového poriadku pre salóny

VZOR prevádzkového poriadku pre salóny

VZOR
Prevádzkový poriadok
pre zariadenia starostlivosti o ľudské telo

Prevádzkový poriadok sa riadi vyhláškou č. 554/2007 Z. z.- o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo.

UPOZORNENIE: tento prevádzkový poriadok slúži len ako všeobecný vzor. Pred písaním prevádzkového poriadku odporúčame navštíviť regionálny úrad verejného zdravotníctva vo vašom meste, kde Vám poskytnú informácie o tom ako má prevádzkový poriadok vyzerať, akým chybám sa vyhnúť a čo v vašom prípade musí obsahovať.

 Identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia- (potrebné vypísať)

a) Obchodné meno
b) Adresa sídla prevádzkovateľa
c) IČO
d) Názov a adresa prevádzky
e) Zameranie činnosti v mieste podnikania -masérske služby (prípadne iné služby, vypísať podľa živnostenského listu)

 

Druh a spôsob poskytovania služieb, zdravotné kontraindikácie služieb, zakázané úkony pri poskytovaní služieb

Druh poskytovaných služieb : (Vymenovať všetky činnosti)
Postup prác:
Kontraindikácie :
Postup v prípade poranenia zamestnanca alebo zákazníka.(vypísať)
Zakázané úkony (vymenovať): Sa nevykonávajú.

 

Podmienky prevádzky a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia zákazníkov a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov

(1) Pracovníci prevádzky priamo vykonávajúci epidemiologicky závažné činnosti sú:
a) zdravotne a odborne spôsobilí1) ( vlastnia zdravotný preukaz sú vyučený v odbore …,
absolvovali školenia, …)
b) vybavení vhodným pracovným odevom, pracovnou obuvou a podľa potreby aj ďalšími
osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, uterákom, mydlom a ďalšími
potrebnými toaletnými potrebami.
(2) Uloženie civilného a pracovného odevu, ako aj pomôcok na upratovanie je oddelené.
(3) V prevádzkovej miestnosti a v priestoroch pre osobnú hygienu (WC) je k dispozícii
umývadlo s výtokom studenej pitnej vody a teplej vody.
(4) Odvetranie pracovnej miestnosti je zabezpečené priamo (otvárateľnými oknami),
resp. nútene (prostredníctvom vzduchotechniky, čistička vzduchu).
(5) Osvetlenie pracovnej miestnosti je zabezpečené priamo (denné osvetlenie) alebo
nepriamo (umelé osvetlenie).
(6) Pracovníci zariadenia pri poskytovaní služieb používajú také pracovné postupy, nástroje,
prístroje, pomôcky a prípravky, aby pri poskytovaní služby nedošlo k ohrozeniu alebo
poškodeniu zdravia 1) . Zákazník v odôvodnených prípadoch (ak to súvisí
s kontraindikáciami procedúry) by mal oboznámiť pracovníka zariadenia so svojimi
závažnými ochoreniami.
(7) K dispozícii má byť dostatočné množstvo čistej bielizne (uteráky, jednorazové papierové
obrúsky, goliere a plachty) primerané predpokladanému počtu zákazníkov.
(8) Pri každom zákazníkovi sa používajú čisté, vydezinfikované a  v určených prípadoch aj
sterilné pracovné nástroje a pomôcky.
(9) Používané a predávané kozmetické a masážne prípravky sú vyrobené: (napr. v krajinách
EÚ) a zo strany distribútora dokladované príslušnými certifikátmi.
(10) V zariadení je viditeľne umiestnené bezpečnostné a zdravotné označenie o zákaze
fajčenia3).
(11) V zariadení je k dispozícii lekárnička

Návod na použitie prístrojov- vypíšete na všetky prístroje podla návodu od výrobcu

V zariadení sa budú používať prístroje…..(všetky vymenovať)

Zdravotné kontraindikácie použitia prístrojov (vypísať ku každému)

Potrebné uvádzať v súlade s katalógom služieb.

 

Postup pri mechanickej očiste, dezinfekcii a sterilizácii pracovných nástrojov a prístrojov

(1) Pracovné nástroje, pomôcky a prístroje (vypísať konkrétne aké) sa po každom
zákazníkovi dôkladne mechanicky očistia, umyjú horúcou vodou s prídavkom saponátu,
osušia a vydezinfikujú vhodným dezinfekčným prostriedkom. Pracovné nástroje
a pomôcky, ktoré používame opakovane sa čistia mechanicky po každom zákazníkovi
a následne dezinfikujú.
(2) Pracovné nástroje, ktoré porušujú celistvosť pokožky alebo môžu spôsobiť poranenie sa aj
dezinfikujú a sterilizujú.
(3) Pracovné nástroje znečistené biologickým materiálom sa pred čistením dezinfikujú
prípravkom so širokým spektrom účinnosti.

Musia byť vždy uvedené konkrétne dekontaminačné postupy (akým dezinfekčným
prípravkom, v akej koncentrácii, akú expozičnú dobu). U sterilizačných postupov sa uvádzajú príslušné parametre sterilizácie (teplota, tlak,
expozičný čas).

 

Postup pri mechanickej očiste a dezinfekcii povrchových plôch miestností a ich vybavenia

(Prispôsobíte sebe a svojmu salónu). Píšete v prvej osobe.

(1) Vlhká mechanická očista a dezinfekcia pracovných podláh, plôch a zariadení pre osobnú
hygienu sa vykonáva denne pred začatím alebo po skončení prevádzky a priebežne počas
výkonu práce.
(2) Celková očista a dezinfekcia prevádzky sa vykonáva jedenkrát týždenne mimo
prevádzkových hodín.
(3) Plochy zariadení prichádzajúce do priameho kontaktu s obnaženým telom zákazníka sa
umyjú a dezinfikujú po každom zákazníkovi.
(4) Dezinfekčné prostriedky používané na plošnú dezinfekciu pracovných plôch, podláh
a zariadení pre osobnú hygienu sa:
a) po upotrebení jedného prípravku obmieňajú (striedajú) za účelom potlačenia vzniku
rezistencie choroboplodných zárodkov,
b) odporúča sa dodržiavať ich správnu koncentráciu a dobu expozície.
(5) Roztoky dezinfekčných prípravkov sa pripravujú denne.
(6) Dezinfekcii musí predchádzať dôkladná vlhká mechanická očista roztokom teplej vody
a čistiaceho prostriedku.

Spôsob skladovania a manipulácie s bielizňou

(Prispôsobíte sebe a svojmu salónu). 

(1) Pri manipulácii s bielizňou nedochádza k vzájomnému styku, či zámene čistej
a použitej bielizne.
(2) Skladovanie čistých a použitých uterákov, jednorazových papierových obrúskov
a golierov, ako aj civilného a pracovného odevu je oddelené.
(3) Použitá bielizeň sa skladuje vo vyčlenenom priestore, oddelene od čistej bielizne. Denne
sa odnáša na pranie.
(4) Pranie a žehlenie sa uskutočňuje v komerčnom zariadení (vypísať v konkrétne v akom), alebo vo vlastnej réžii
prevádzkovateľa.(vypísať postup)
(5) Do zariadenia sa prepravuje čistá bielizeň zabalená tak, aby nedošlo k jej znečisteniu.

 

Spôsob a frekvencia upratovania a maľovania prevádzky

(1) Upratovanie zariadenia sa vykonáva denne pred začatím, alebo po skončení prevádzky
a priebežne počas zmeny.
(2) Musí byť zabezpečené oddelené skladovanie pomôcok na upratovanie.
(3) Základná oprava všetkých náterov zariadenia a maľovanie sa vykonáva najmenej raz za
dva roky.

Spôsob nakladania s odpadom, jeho odstraňovanie, frekvencia vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenie a dezinfekcia

(1) Odpad, ktorý vzniká pri obsluhe zákazníka sa zhromažďuje v uzatvárateľných nádobách
opatrených plastovými vreckami.
(2) Príslušné zberné nádoby sa denne vyprázdňujú, čistia a dezinfikujú.
(3) Použitý ostrý odpad a biologicky kontaminovaný odpad sa zhromažďuje v pevnom,
uzatvárateľnom a nepriepustnom obale.
(4) Odpad sa zneškodňuje prostredníctvom oprávnenej odbornej firmy (vypísať akej firmy) na základe príslušnej
zmluvy.

Všeobecné ustanovenia

(1) Prevádzkový poriadok zariadenia musí byť sprístupnený na vhodnom a viditeľnom
mieste.
(2) Za dodržiavanie prevádzkového poriadku je zodpovedný prevádzkovateľ zariadenia.- (dopísať meno prevádzkovateľa zariadenia)
(3) Pri prerušení dodávky teplej a studenej vody je prevádzka zatvorená, ako aj pri
prerušení elektrickej energie.

Vypracované dňa: x.y.z

V Banskej Bystrici

Váš podpis prípadne aj pečiatka

Facebook
Napíšte nám Email
Google+
https://sanrajs.sk/vzor-prevadzkoveho-poriadku-pre-salony/
Twitter
Pinterest
LinkedIn

One Comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *