Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

  1. Záujemca udeľuje pre Simona Rajnohová-RAJS, Radvanská 30 Banská Bystrica potvrdením príslušného poľa pred odoslaním online prihlášky /rezervačného formulára cez stránku www.sanrajs.sk súhlas na spracovanie jeho osobných údajov podľa Všeobecných obchodných podmienok ( VOP). Záujemca udeľuje Simona Rajnohová-RAJS tento súhlas do odvolania, najviac na 90 rokov.
  2. Simona Rajnohová-RAJS spracúva osobné údaje na plnenie svojich záväzkov voči účastníkovi vzdelávania a zákazníkovi, a to najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní záujemcu v súvislosti so zaslaním potvrdzujúceho e – mailu a zaslaním údajov k platbe v zmysle čl. 4 VOP, oboznámení účastníka vzdelávania s možnosťou registrácie pre nasledujúce obdobie a za účelom zasielania reklamných správ týkajúcich sa produktov a služieb Simona Rajnohová-RAJS, či tretích strán. online prihlášky /rezervačného formulára záujemca vyjadruje súhlas so zasielaním reklamných správ Simona Rajnohová-RAJS ďalej spracúva osobné údaje v prospech záujemcu za účelom vedenia histórie jeho registrácií a zvýšenia komfortu jeho ďalších registrácií prostredníctvom automatického predvyplnenia objednávky/registračného formulára. Simona Rajnohová-RAJS zodpovedá za to, že tieto osobné údaje nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na splnenie si záväzkov podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, respektíve zasielania reklamných správ, ak si ich Záujemca vyžiadal. Oprávnenia Simona Rajnohová-RAJS na použitie osobných údajov v prípadoch uvedených v zákone č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov tým nie sú dotknuté.
  3. Simona Rajnohová-RAJS spracúva osobné údaje v prípade Záujemcu – spotrebiteľa v rozsahu krstné meno, priezvisko, užívateľské meno, adresa trvalého bydliska (ulica, súpisné a orientačné číslo budovy, mesto, PSČ), adresu na doručovanie písomností v listinnej podobe, ak je odlišná od adresy trvalého bydliska, fakturačná adresa, kontaktná e – mailová adresa, telefónne číslo, a v prípade fyzickej osoby – podnikateľa a fyzickej osoby, ktorá vypĺňala prihlášku za právnickú osobu krstné meno a priezvisko osoby a jej vzťah k Záujemcovi, obchodné meno, resp. názov, sídlo, resp. miesto podnikania Záujemcu, IČO Záujemcu, DIČ Záujemcu ak bolo pridelené, e – mailovú adresu Záujemcu a adresu na doručovanie písomností Záujemcu, ak je odlišná od sídla alebo miesta podnikania Záujemcu. 4. V prípade, že si Záujemca pri registrácii vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponuke Simona Rajnohová-RAJS a jej partnerov označením príslušného poľa, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na kontaktnú e – mailovú adresu Záujemcu. O zrušenie tejto služby môže Záujemca, požiadať elektronickou poštou na adrese: info@sanrajs.sk Odosielanie je realizované prostredníctvom dostupných technických prostriedkov.
  4. Záujemca, môže požiadať o zmenu alebo výmaz svojich osobných údajov písomne elektronickou poštou na adrese info@sanrajs.sk Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Simona Rajnohová-RAJS  a údaje budú následne vymazané. V prípade, že v účtovnom systéme boli zaevidované daňové doklady, ktorých evidencia vyžaduje evidenciu osobných údajov (faktúra, zálohová faktúra, opravný daňový doklad), takéto údaje nie je možné vymazať z dôvodu ich zákonne požadovanej archivácie.