Všeobecné obchodné podmienky

Obsah:

 1. Všeobecné ustanovenia
 2. Ceny
 3. Objednávanie služieb
 4. Odstúpenie od zmluvy a vybavovanie reklamácií
 5. Súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami
 6. Ochrana osobných údajov

 

 1. Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľom stránky www.sanrajs.sk je Simona Rajnohová-RAJS so sídlom Radvanská 30, Banská Bystrica 974 05, Slovenská republika. Tel. číslo: 0908 032 152, email: info@sanrajs.sk IČO: 48139319, DIČ: 1120445546. Simona Rajnohová-RAJS nie je platcom DPH.

Miesto a názov prevádzky SanRajs academy- Terézie Vansovej 11, 97401, Banská Bystrica

 

 1. Ceny

3.1.     Pri každej službe uverejnenej na stránke www.sanrajs.sk sú uvedené aktuálne ceny. Všetky ceny služieb sú finálne (nie sme platci DPH). V prípade, že pri poskytovanej službe nenájdete uvedenú cenu, na vyžiadanie a po upresnení vašich potrieb Vám ju dodatočne zašleme.

3.2.     Platobné podmienky: Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám bude účtované penále vo výške 0,5% za každý deň omeškania platby.

 

 1. Objednávanie služieb

4.1. Prihlášku na kurz/vzdelávaciu aktivitu možno podať prostredníctvom online formulárov na stránke www.sanrajs.sk .

4.2. Po prijatí prihlášky posielame prihlásenému účastníkovi potvrdenie o akceptácii prihlášky e-mailom. Prihláška na vzdelávaciu akciu slúži ako objednávka.

4.3. Prihlášku považujeme za záväznú, ak nebola stornovaná najneskôr 7 dní pred dátumom začatia kurzu/vzdelávacej aktivity.

4.4. Účastník vzdelávacej akcie vyplnením prihlášky vyjadruje súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami Simona Rajnohová RAJS

4.5. Počet účastníkov na vzdelávaciu akciu je obmedzený. Účastníci budú zaradení do vzdelávacej akcie podľa dátumu prihlásenia v prípade platby v hotovosti alebo podľa pripísania platby na náš účet v prípade platby predom. V prípade naplnenia kapacity školiacich priestorov si dodávateľ služby vyhradzuje právo prihlášku odmietnuť a ponúknuť záujemcovi iný termín.

4.6. V cene kurzu je zahrnuté: študijné podklady a materiály, organizácia kurzu, doklad o absolvovaní kurzu, malé občerstvenie, lektorský honorár.

4.7. Účastníkovi vzdelávacej akcie bude pred realizáciou vzdelávacej aktivity vystavená zálohová faktúra ak nie je predom dohodnutá platba na mieste. Účastníkovi vzdelávania budú všetky faktúry zasielané v elektronickej forme – mailom. Na požiadanie je možné vystaviť a zaslať faktúru poštou. Poplatok za vzdelávaciu akciu je potrebné uhradiť pred konaním vzdelávacej akcie na účet vedený vo Fio banke na IBAN: SK2183300000002601098559

Po uhradení zálohovej faktúry bude účastníkovi vzdelávania vystavená riadna faktúra.

4.8.  Dodávateľ vzdelávacej akcie si vyhradzuje právo zmeny dátumu, miesta, či zrušenie vzdelávacej akcie z organizačných a prevádzkových dôvodov. V prípade, že sa vzdelávacia akcia neuskutoční vinou dodávateľa, uhradená čiastka bude vrátená účastníkovi alebo prevedená na najbližší ďalší termín vzdelávacej akcie. O všetkých prípadných zmenách Vás budeme včas informovať e-mailom alebo telefonicky. Z tohto dôvodu Vás žiadame o uvedenie e-mailu a telefónneho kontaktu na prihláške, respektíve v objednávke.

 

 1. Odstúpenie od zmluvy a vybavovanie reklamácií

Odstúpenie od zmluvy a prípadné reklamácie vzdelávacej aktivity vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. V prípade odstúpenia od zmluvy alebo reklamácie je účastník vzdelávacej aktivity povinný o svojom zámere neodkladne informovať Simona Rajnohová-RAJS a to písomne na adresu sídla spoločnosti alebo mailom na: info@sanrajs.sk Reklamácia bude vybavená do 30 dní odo dňa písomne doručenej reklamácie. Účastník vzdelávacej aktivity má právo obrátiť sa na príslušný orgán alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorý je oprávnený posudzovať prípadné spory medzi klientom a poskytovateľom tovaru alebo služby.

4.Storno účasti zo strany účastníka vzdelávania/objednávateľa:

 • Bezplatné storno účasti prihláseného účastníka je možné v 2 prípadoch:
  • ak bolo písomne oznámené najneskôr 14 dní pred začatím podujatia
  • ak ide len o zmenu osoby účastníka – t. j. namiesto prihláseného účastníka bude vyslaný náhradník.
 • Pri oznámení o zrušení účasti zo strany účastníka v lehote kratšej ako 14 dní, ale najneskôr 7 dní pred začatím podujatia bude účtovaný poplatok 50% z ceny podujatia.
 •  Pri oznámení o zrušení účasti v lehote 6 dní pred začatím podujatia, je storno poplatok 100% ceny.

Zmena alebo zrušenie podujatia zo strany organizátora Simona Rajnohová- RAJS

 • Vyhradzujeme si právo zmeny termínu, miesta konania podujatia a lektora, ako aj  prípadného zrušenia podujatia z vážnych prevádzkových alebo organizačných dôvodov.
 • O takejto zmene budú neodkladne písomne (e-mailom) informovaní všetci záväzne zaregistrovaní účastníci podujatia. Po vzájomnej dohode bude ich prihláška presunutá na ďalší termín toho istého podujatia. Prijatá platba bude podľa dohody buď vrátená objednávateľovi alebo použitá v ďalšom termíne.
 • Pri zrušení podujatia sa úhrady vracajú na účet uvedený objednávateľom resp. účet uvedený v prihláške, a to najneskôr do 30 dní od zrušenia podujatia.

 

 1. Súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami

Vykonaním online záväznej objednávky účastník vzdelávacej akcie potvrdzuje, že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné. Všeobecné obchodné podmienky Simona Rajnohová-RAJS sú verejne dostupné na stránke www.sanrajs.sk

 1. Ochrana osobných údajov

7.1. Záujemca udeľuje spoločnosti Simona Rajnohová-RAJS potvrdením príslušného poľa pred odoslaním prihlášky /registračného formulára súhlas na spracovanie jeho osobných údajov podľa Všeobecných obchodných podmienok ( VOP). Záujemca tento súhlas do odvolania, najviac na 90 rokov.

7.2.  Simona Rajnohová-RAJS spracúva osobné údaje na plnenie svojich záväzkov voči účastníkovi vzdelávania a zákazníkovi, a to najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní záujemcu v súvislosti so zaslaním potvrdzujúceho e – mailu a zaslaním údajov k platbe v zmysle čl. 4 VOP, oboznámení účastníka vzdelávania s možnosťou registrácie pre nasledujúce obdobie a za účelom zasielania reklamných správ týkajúcich sa produktov a služieb  Simona Ranohová-RAJS, či tretích strán. Odoslaním prihlášky/registračného formulára záujemca vyjadruje súhlas so zasielaním reklamných správ. Simona Ranohová-RAJS ďalej spracúva osobné údaje v prospech záujemcu za účelom vedenia histórie jeho registrácií a zvýšenia komfortu jeho ďalších registrácií prostredníctvom automatického predvyplnenia objednávky/registračného formulára. Simona Ranohová-RAJS zodpovedá za to, že tieto osobné údaje nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na splnenie si záväzkov Simona Ranohová-RAJS podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, respektíve zasielania reklamných správ, ak si ich Záujemca vyžiadal. Simona Ranohová-RAJS na použitie osobných údajov v prípadoch uvedených v zákone č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov tým nie sú dotknuté.

 

Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1.8.2018